Vedtekter

NORSK MUSIKKBIBLIOTEKFORENING

Vedtekter for foreningen vedtatt på årsmøte 25. august 2020

§ 1. Navn, organisasjon og formål
Foreningens navn er Norsk musikkbibliotekforening, forkortet form av navnet er NMBF.
Foreningen ble stiftet 26. november 1972 som norsk seksjon av International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). I perioden 1982 til og med 2019 har
foreningen vært paraplyorganisasjon for denne seksjonen og for Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for musikkbibliotekarbeid.
Fra og med 2020 er Norsk musikkbibliotekforening en selvstendig organisasjon tilsluttet IAML.

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å …
• styrke musikkens stilling i norske bibliotek
• styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig
• bidra i det internasjonale samarbeidet innenfor musikkbiblioteksektoren

§ 2. Medlemskap
Alle personer og institusjoner som har tilknytning til eller interesse for musikkbibliotekarbeid, kan opptas som medlemmer.
Medlemskapet varer til det sies opp skriftlig.

§ 3. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Årsmøte holdes hvert år på tidspunkt og sted fastsatt av styret. Årsmøtet skal fortrinnsvis arrangeres i løpet av årets første kvartal.
Kunngjøring om årsmøte sendes medlemmene senest fire uker før møtet skal finne sted.

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest én uke etter at kunngjøring er mottatt. Styret plikter å legge saker innsendt innen fristen fram på møtet.
Sakspapirene sendes alle medlemmer senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
1) årsmelding
2) revidert regnskap
3) handlingsplan for kommende periode
4) kontingent
5) budsjett
6) innkomne forslag
7) valg av:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Revisorer
d. Valgkomité

Om vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger ved alminnelig flertall. Valg skal være skriftlige om ett medlem forlanger det.

§ 4. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst fire ukers varsel, og seinest fire uker etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst en tredel av medlemmene krever det.

§ 5. Stemmerett
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett. Hvert personmedlem har én – 1 – stemme og kan ikke stemme ved forfall. Institusjonsmedlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt.
Det sittende styret har ikke stemmerett ved årsmøtets behandling av årsberetning og regnskap.

§ 6. Styret
1) Norsk musikkbibliotekforening ledes av et styre på seks medlemmer. Både folkebibliotek, fagbibliotek og andre musikksamlinger bør være representert i styret
2) Leder velges ved særskilt valg for to år av gangen
3) De øvrige styremedlemmene velges også for to år, men slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte
4) Styret konstituerer seg selv
5) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede
6) Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende

§ 7. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 8. Regnskap og revisjon
Regnskapet følger kalenderåret, og styret sørger for at det blir ført etter gjeldende lover og regler.
Regnskapet revideres av to personer valgt av foregående årsmøte.

§ 9. Norsk lydarkivkonferanse
Norsk musikkbibliotekforening er ansvarlig for at Norsk Lydarkivkonferanse avholdes jevnlig, og styret skal sørge for at det igangsettes arbeid i henhold til konferansens statutter.

§ 10. Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre vedtektene med to tredels flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmene senest én uke før årsmøtet skal finne sted.

§ 11. Oppløsning
Foreningen kan oppløses av to etterfølgende årsmøter. Årsmøtene må ha minst tre måneders mellomrom, og forslag om oppløsning eller annen form for avvikling må ha to tredels flertall på begge møtene.
Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle bibliotekformål etter oppløsende årsmøtes beslutning, og foreningens arkiv tilfaller Nasjonalbiblioteket.